POLITYKA PRYWATNOŚCI

A. Wprowadzenie

1. Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co zrobimy z Twoimi danymi osobowymi.
2. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam korzystać z plików cookie za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową.

 B. Podstawa

Ten dokument został utworzony przy użyciu szablonu firmy SEQ Legal (seqlegal.com)
i zmodyfikowane przez Mikulska Studio na użytek funkcjonowania strony(www.mikulskastudio.com)

C. Zbieranie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki oraz system operacyjny;
2. informacje o twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odsyłania, długość wizyty, wyświetlenia strony i ścieżki nawigacji w witrynie;
3. informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej;
4. informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej witrynie – na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć, urodziny, status związku, zainteresowania i hobby, dane edukacyjne i dane dotyczące zatrudnienia;
5. informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili i / lub biuletynów;
6. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
7. informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
8. informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz, usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane karty kredytowej;
9. informacje publikowane na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść twoich postów;
10. informacje zawarte w wszelkiej korespondencji przesyłanej nam przez e-mail lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym jej treść komunikacyjna i metadane;
11. wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami

D. Korzystanie z danych osobowych

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu:

1. administrowanie naszą stroną internetową i biznesem;
2. personalizowanie naszej strony internetowej dla Ciebie;
3. umożliwienie korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
4. wysyłanie ci towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
5. świadczenie usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
6. wysyłanie do ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz zbieranie płatności od ciebie;
7. przesyłanie Ci niehandlowej komunikacji komercyjnej;
8. wysyłanie powiadomień e-mail, o które konkretnie prosiłeś;
9. przesyłanie Ci naszego biuletynu e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie potrzebujesz już newslettera);
10. przesyłanie Ci informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub firm starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz nas o tym poinformować pod adresem w dowolnym momencie, jeśli nie potrzebujesz już komunikacji marketingowej);
11. dostarczanie stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);
12. zajmowanie się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub w związku z naszą witryną;
13. zapewnianie bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
14. weryfikacja zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej witryny prywatnej usługi przesyłania wiadomości); i
15.Inne zastosowania.

Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji w naszej witrynie, opublikujemy je i wykorzystamy w inny sposób zgodnie z udzieloną nam licencją.

Twoje ustawienia prywatności mogą być wykorzystane do ograniczenia publikacji twoich informacji na naszej stronie internetowej i mogą być dostosowane za pomocą kontroli prywatności na stronie.

Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim w celu ich marketingu bezpośredniego lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej.

E. Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu z naszych pracowników, członków kadry kierowniczej, ubezpieczycieli, profesjonalnych doradców, agentów, dostawców lub podwykonawców, jeśli jest to zasadnie konieczne do celów określonych w niniejszej polityce.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy spółek (oznacza to nasze spółki zależne, naszą ostateczną spółkę holdingową i wszystkie jej spółki zależne), jeśli jest to zasadnie konieczne do celów określonych w niniejszej polityce.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo;
2. w związku z toczącym się lub potencjalnym postępowaniem sądowym;
3. w celu ustanowienia, wykonywania lub obrony naszych praw (w tym udzielania informacji osobom trzecim w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego);
4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy); i do każdej osoby, która naszym zdaniem może wnieść wniosek do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie tych danych osobowych, w przypadku gdy, w naszej uzasadnionej opinii, taki sąd lub organ prawdopodobnie wyda nakaz ujawnienia tych danych osobowych.

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej polityce, nie będziemy udostępniać danych osobowych stronom trzecim.

F. Międzynarodowe transfery danych

1. Dane osobowe, które publikujesz na naszej stronie internetowej lub przesyłasz do publikacji na naszej stronie internetowej, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby.
2. Wyraźnie zgadzasz się na przekazywanie danych osobowych opisanych w tej sekcji F.

G. Zatrzymywanie danych osobowych

1. W tej sekcji G określono nasze zasady i procedury zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi dotyczącymi zatrzymywania i usuwania danych osobowych.

2. Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.

3. Bez uszczerbku dla artykułu G-2 zazwyczaj usuwamy dane osobowe należące do kategorii określonych poniżej w dniu / godzinie określonej poniżej:
3.1. typ danych osobowych zostanie usunięty 30-ty każdego miesiąca / 23:59;
3.2. 31.12.2019 / godzina 23:59.

4. Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji G zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:
4.1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo;
4.2. jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych; i
4.3. w celu ustanowienia, wykonywania lub obrony naszych praw (w tym udzielania informacji osobom trzecim w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego).

H. Bezpieczeństwo twoich danych osobowych

1. Podejmiemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie twoich danych osobowych.
2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych (chronionych hasłem i zaporą) serwerach.
3. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przesyłanie informacji przez Internet jest z natury niepewne i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet.
5. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; nie poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy zalogujesz się na naszej stronie internetowej).

I. Poprawki

Od czasu do czasu możemy aktualizować te zasady, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.

J. Twoje prawa

Możesz poinstruować nas, abyśmy przekazali Ci wszelkie posiadane przez nas dane osobowe; przekazanie takich informacji będzie podlegało następującym warunkom:

1. uiszczenie opłaty według stawki rynkowej za tego typu działania i
2. dostarczenie odpowiedniego dowodu tożsamości (Dokument jest zgodny z przepisami RP do tego typu potwierdzeń).

Możemy ukrywać dane osobowe, o które prosisz, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Możesz pouczyć nas w dowolnym momencie, aby nie przetwarzać twoich danych osobowych w celach marketingowych.

W praktyce zazwyczaj albo z góry wyraźnie wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas twoich danych osobowych w celach marketingowych, albo zapewniamy ci możliwość rezygnacji z wykorzystania twoich danych osobowych w celach marketingowych.

K. Strony internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

L. Aktualizacja informacji

Daj nam znać, jeśli dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, muszą zostać poprawione lub zaktualizowane.

M. Ciasteczka

Nasza strona korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamknięta. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.

1. Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:
1.1 używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik, które są wykorzystywane w plikach Cookie: odwiedza witrynę / śledzi użytkowników podczas przeglądania witryny / poprawić użyteczność strony internetowej / analizować korzystanie ze strony internetowej / administrować stroną internetową / zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej / personalizować stronę internetową dla każdego użytkownika / kierować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników / opisać cele );

2. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie – na przykład:
2.1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
2.2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; 
2.3. w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” ”Pod nagłówkiem„ Pliki cookie ”.

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

3. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na twoim komputerze – na przykład:
3.1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835);
3.2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie” ; i
3.3. w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i inną stronę” i dane wtyczek ”przed kliknięciem„ Wyczyść dane przeglądania ”.
4. Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.